GÜNCEL TÜZÜĞÜMÜZ

1- KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Madde: 1 | KURULUŞ

Derneğin adı Çorap Sanayicileri Derneği, kısaca ÇSD'dir.


Madde: 2 | DERNEĞİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Derneğin Genel Merkezi İstanbul'dur. Dernek uygun gördüğü illerde ve ilçelerde şube açabilir. Şube bulunmayan yerlerde temsilci atayabilir, platform oluşturabilir veya oluşturulan platformlara katılabilir.


Madde: 3 | DERNEĞİN AMACI

Dünya çapında yer edinmiş Türk Çorap Sektörünün bu gelişimi sürdürmesi ve arttırması için, çorap sanayicisi üyelerinin teknolojilerini yenilemek ve geliştirmek, sektörün ve üyelerin sahibi ya da hissedarı bulundukları sanayi kuruluşlarının çıkarlarını korumak ve bu konularda etkin bir şekilde gerek hükümet, gerek Sanayi Bakanlığı, gerekse kamuoyu nezdinde gerekli faaliyetlerde bulunmaktadır. Eğitim ve bilgi edinme, edinilen bilgileri üyelerine aktarmaktır.


Madde: 4 | DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

a) Eğitim hizmetleri verilmesi sağlamak suretiyle çorap sektörünün ihtiyacı olan teknik, üst düzey yönetici ve elemanlar oluşturur ve yetiştirir.

b) Üyelerin birbirleri ve ilgili diğer kuruluşlarla iletişimlerini geliştirmek amacıyla ve sektörün ihtiyaçlarının zaman kaybetmeksizin sağlanması bakımından gerekli çalışmaları yapar ve bilgi bankası oluşturur.

c)  Konusu ile ilgili toplantı, sempozyum ve paneller düzenleyerek yeni pazarların oluşturulması ve bu pazarlarda satış potansiyelinin arttırılması konusunda faaliyetlerde bulunur.

d)  Sergiler açar, düzenlenmiş olan sergilere, iç ve dış fuarlara üyelerin katılmasını teşvik eder.

e)  Bilimsel araştırma, ekonomik etkinlik ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturur ve yayımlama faaliyetlerinde bulunur.

f)  Amacı ile ilgili, faaliyetleri gerçekleştirmek için çalışma komiteleri kurar.

g)  Diğer dernek, Sanayi ve Meslek odaları ile gerekli diyalogu sağlar ve dayanışma içinde bulunur.

h) Üyelerin sosyal kaynaşmasını temin amacıyla lokaller kurar, geziler ve eğlenceler düzenler.

i)  Dernek çorap sektörünün çağdaş, ekonomik gelişmelerden ve işbirliği olanaklarından yararlanabilmesi için yurt içinde ve mevzuata uygun izin ve işlemler tamamlanmak suretiyle yurt dışında eş amaçlı kuruluşlarla işbirliği içinde bulunabilir veya eş amaçlı kuruluşlara üye olabilir.

j)  Dernek amaçlarına ulaşabilmek için dernek ticari işletmesi kurmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek, vakıf kurmak veya kurulmuş vakıflara iştirak etmek.


Madde: 5 | ÜYELİĞE KABUL KOŞULLARI

Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişiler derneğe asli üye olabilirler. Derneğe üye olacakların medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş, derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmaları gerekli olup ancak aşağıdaki şartlara haiz tüzel kişiler ve gerçek kişiler üyelik başvurusunda bulunabilirler.

a)  Çorap sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluşun sahibi ya da hissedarı olmak,

b)  Bağlı bulundukları şehrin sanayi odasından alınacak faaliyet belgesini dernek yönetimine sunmak, 

c)  İlgili sanayi odasından veya ticaret odasından alınacak kapasite raporunu derneğin standardına uygunluğu bakımından dernek yönetimine sunmak, 

d)  Derneğin en az iki üyesi tarafından önerilmiş bulunmak,

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en az otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine bildirir. Dernek üyesi, tüzüğü ve tüzükte belirtilen amaç ve ilkelerini kabul etmiş sayılır. Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenir ve haklardan yararlanır. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak ve aynı zamanda yükümlülük olarak toplantılara katılmak ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsüne katkı sağlamaktır. 
Onursal üye, derneğin amaç ve çalışma konularında değerli katkıları bulunan, amaç ve ilkelerine sevgi ve saygıları olanlar arasından en az üç üyenin önerisi ve yönetim kararı ile seçilen fahri nitelikli üyeliktir.
Organlara seçme ve seçilme haklarına sahip olmayıp ödenti ile yükümlü değildir. Üye adayının dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerinden kayıt işlemleri yapılır, giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılmaz.

MADDE: 6 | ÜYELİĞE BAŞVURU

Dernekler Kanununun öngördüğü koşulları taşıyan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş herkes, derneğe üye olmak için başvurabilir.


MADDE: 7 | ÜYELİĞE KABUL

Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişiler derneğe asli üye olabilirler. Derneğe üye olacakların medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş, derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmaları gereklidir. Derneğe asli üye olmak için iki asli üye tarafından takdim edilmek gereklidir. Takdim edilen üye adayı hakkında Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından 30 gün içinde karar alınır ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir. Kurucular derneğin asli üyeleridir.  Derneğe üye olan gerçek veya tüzel kişiler, bir defaya mahsus olmak üzere katılma payı öderler. Katılma payı miktarı 250. TL (İkiyüzelli-TL) dır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.Hiç kimse üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifasını yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirmek ve birikmiş borçlarını ödemek zorundadır.


MADDE: 8 | ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyelerin oy hakkı,seçme ve seçilme hakkı yoktur.Fahri üyeler isterler ise aidat verebilirler.Üyeler genel merkez genel kurulunda bu haklarını seçtikleri delegeler vasıtası ile kullanırlar. Her üye üyeliği süresince dernek faaliyetlerini izleme, gerektiğinde katılma, her halde kendi doğal çevresinde derneğin amaçları doğrultusunda faaliyetler içerisinde bulunmakla görevlidir. Derneğe tüzel kişilerde üye olabilir. Ancak; Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık ve temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Yıllık aidat ödentisi; Yönetim Kurulu ile tespit edilir. 2018 yılı bütçe dönemi yıllık ödenti miktarı 750.TL. , 2019 yılı bütçe dönemi yıllık 1.000. TL ; 2020 yılı bütçe dönemi yıllık 1.000. TL olup yıl içinde iki eşit taksitte ödenir..


MADDE:9 | ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye ayrılma isteğini yazılı olarak bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir.


MADDE:10 | ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernekler kanununa göre derneklere üye olabilme Ģartlarının kaybedilmesi veya dernek tüzüğüne göre üyelikten çıkarılma sebeplerinin ortaya çıkması durumunda yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.


MADDE:11 | ÜYELİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ

a) Dernek amacına aykırı söz ve davranışlarda bulunmak,

b) Dernek çalışmalarını ağır biçimde aksatmak,

c)Toplum nezrinde "yüz kızartıcı" tavır ve davranışlar içinde olmak ya da bu yönde ün kazanmış olmak.

d) Yönetim kurulu kararı ve yetkisi olmadan derneği kendi menfaatleri için kullananlar,

e) Kendi başlarına dernek hakkında açıklamalarda bulunanlar ile derneğe zarar verdikleri anlaşılanlar

f) Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler,

g) Tüzel Kişilerin katılım paylarını bir ay içinde, üyelerin ise üyelik aidatlarını bulundukları yılın sonu itibarı ile herhangi bir geçerli mazeret göstermeksizin ödememekte ısrar edenler. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı Dernek Yönetimi Kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanlar Genel Kurula itirazda bulunabilirler. Genel Kurul kararı kesindir. Ancak,Dernek malları üzerinde hiçbir hak iddiasında bulunamazlar.


MADDE: 12 | ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

Aşağıdaki hallerde üyelik, kendiliğinden düşer:

a) Üyenin ölmesi,

b) İstifa etmesi,

c) Medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi,

d) Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal şartların  kaybedilmesi,

e) Üyelik aidatının yazılı bildirimine rağmen 30 gün içinde ödenmemesi.


MADDE: 13 | ÜYELİKTEN ÇIKARILMAYA İTİRAZ

1- Yönetim veya kurulacak  disiplin kurulu  aracılığıyla üye hakkında gerekli araştırma ve inceleme yapılıp üyenin de savunması alındıktan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında gizli oy ve üye tam sayısının 2/3'ü ile konu karara bağlanır.

2- Çıkarılma kararı verilen üyenin 15 günlük süre içinde verilen karara yönetim kurulu kararı ile itiraz hakkı vardır. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

3- Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itiraz üzerine genel kurulca itirazın kabul edilmemesi halinde çıkarma kararı kararın verildiği tarihten itibaren bir ay içersinde çıkarılan üyeye yazılı olarak bildirilir. Üyenin üyelik kartı silinir.

4- Genel kurulun verdiği çıkarma kararına karşı yazılı bildirimden itibaren otuz gün içinde çıkarılan üyenin mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

5- Ölüm dışında üyeliği son bulanların ödentilerinin tahsili için yönetim kurulunun yasal yollara başvurma yetkisi vardır.


MADDE:14 | DERNEK ORGANLARI 

a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
d) İstişare Kurulu

 

MADDE:15 | GENEL KURUL VE TOPLANMA ZAMANI 

Dernek Genel Kurulu; derneğin en yetkili organı olup doğal ve seçilmiş delegelerden oluşur. Olağan ve olağanüstü toplanır. Dernek,olağan genel kurul toplantısını ÜÇ (3) YILDA BİR EKİM AYI'NDA  yapar. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5'inin yazılı isteğine göre olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden 1/5'inin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri  arasından üç kişilik bir heyeti toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE: 16 | TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

 Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi üyelere ilan, mektup, faks veya e - mail yolu ile bildirilir. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı günü ve ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman, bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantıları, bir defadan fazla geri bırakılamaz.


MADDE: 17 | TOPLANTI GÜNDEMİ

Genel Kurul toplantılarının gündemi  Yönetim Kurulunca oluşturulur. Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Olağanüstü toplantı yapılması durumunda genel kurulun toplantıya çağırılmasını talep eden dilekçede belirtilen gündem maddesinin toplantı gündemine alınması zorunludur.


MADDE: 18 | TOPLANTI YETER SAYISI 

Genel Kurul Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı,dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.


MADDE: 19 | TOPLANTININ YAPILIŞI

Dernek Genel Kurul toplantıları Tüzüğün 16.maddesinde belirtilen usule göre bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler,  Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. 18.maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı  Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve en az bir katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katiplerin hazırladığı ve imzaladığı tutanağı, Genel Kurul Başkanı kendisi de imzalayarak diğer toplantı belgeleri ile birlikte  Yönetim Kuruluna teslim eder.


MADDE: 20 | TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10'i (onda biri) tarafından görüşülmesi istenilen konuların da gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE: 21 | GENEL KURULDA OY VERME VE KARAR ALMA USULÜ

Genel Kurula ancak 5.maddede gösterilen üyeler katılabilir ve oy kullanabilirler. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf, çoğunluğu sağlamış sayılır. Dernek organlarının seçimi, gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır.


MADDE: 22 | GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Genel Kurul; Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi, 
b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,  
c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
d) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 
e) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 
f)  Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye   olarak katılmasına,işbirliğinde bulunmasına veya ayrılmasına, kamu yararına çalışan derneklerden sayılmasına ve izne tabi kelimeleri kullanmasına ilişkin taleplerde bulunması ve ilgili Makamlardan izin alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
h) Derneğin feshedilmesi,
i) Üyeliği sona ermiş bulunan üyelerin, üyeliği sona erdirici sebebin tahakkuk etmediğine ilişkin itirazlarının tetkik edilip karara bağlanması,
j) Ülke geneli il ve ilçelerde şubelerin açılmasını kararlaştırmak. Şube açılması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
k) Aynı amaçlı derneklerle bir araya gelerek Federasyon oluĢturulmasına yetki vermek, mevcut aynı amaçlı federasyona katılmak veya ayrılmak,
l) Üye aidatlarının tespit edilmesi, Derneğin amaç ve çalışma biçimleri gereğince yapılacak çalışmalar ve hizmetlerde alınacak  motorlu vasıtaların alımı, satımı ve veya kiraya verilmesinde yönetim kuruluna yetki vermek,
m) Derneğe lüzumu olan müstakil veya hisseli taşınmazların satın alınması,bağış ya da vesayet yolu ile derneğe intikal edenlerin,dernek  üzerine intikal ve tescil işlemlerinin yapılması, mülkiyeti başkasına ait olan taşınmaz mallar üzerinde dernek lehine her türlü ayni hakların tesis ve tescil ettirilmesi,edilmesi veya mevcut müstakil ve hisseli taşınmaz malların satılması, özel veya tüzel kişilere tahsis edilmesi ve taşınmazların ifraz ve taksim işlemleri hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,  
n) Derneğin amaç ve çalışma faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla bir dönem içindeki gerçek gelirinin 2/3'si oranında gerektiğinde borçlanabilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek.
o) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

MADDE: 23 | YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun Dernek asli üyeleri arasından üç (3) yıl için gizli oyla seçeceği dokuz (9) asil ve dokuz (9) yedek üyeden meydana gelir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla üç yıllık bir dönem için bir Başkan, üç Başkan Yardımcısı ve bir Muhasip Üye seçer. Toplantılara üst üste iki defa veya herhalde bir dönem içerisinde 4 defa gelmeyen asil üyenin görevi sona erer. Asil üyeliklerden herhangi birinin boşalması halinde, yedek üyeler, seçilme sıralarına göre asil üyeliğe getirilir.

 

MADDE: 24 | YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu:

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, 
c) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak ve üye aidatını belirlemek.
e) Bütçe doğrultusunda Genel Kurula sunmak üzere yıllık aidat ve üye katılma paylarını saptamak, 
f) Kendi içinden bir Yürütme Komitesi seçmek ve yetkilendirmek, Genel Kurul Gündemini ve Hazirun Cetvelini (Üye İsim Listesi) hazırlamak,
g) İcap eden hallerde Derneği olağanüstü toplantıya çağırmak,
h) Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
i) Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek,
j) Dernek amaç ve çalışma faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla genel kurulca izin verilen oranda borçlanmak ve Kanunlarda gösterilen usul ve esaslar çerçevesinde hesabını tutmak.
k) Dernek üyeleri arasından üç kişilik istişari nitelikte bir "Üye Başvurularını Değerlendirme Kurulu" seçmek ve yetkilendirmek.
l) Dernek amaçlarına ulaşabilmek için Dernek İktisadi İşletmesi kurmak, vakıf kurmak veya kurulmuş vakıflara iştirak etmek için gerekli işlemleri yapmak, yetkileri kullanmak, ticari işletme ve / veya vakfa ayrılacak sermaye miktarı ve türü hakkında karar vermek.

 

MADDE: 25 | YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Yönetim kurulu asil üyeliklerinde boşalmalar olması halinde yedek üyeler sırasıyla çağrılır. Üye sayısı,boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 

MADDE: 26 | DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

 Denetleme Kurulu üç asil, üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilirler. Denetleme Kurulu denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.


MADDE: 27 | İstişare Kurulu Teşkili ve Görevleri :


Üyelerin dernek faaliyetlerine daha sık ve etkin katılmalarını sağlamak ve danışma niteliğinde çalışmalar yapmak ve yönetim kuruluna istişare niteliğinde destek vermek için Genel kurul tarafından bir istişare kurul seçilir. Bu kurulun çalışma esasları, görev ve yetkilerine ilişkin hükümler yönetim kurulunca çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir. Dernek asıl üyeleri arasından Dört (4) kisi yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından seçilir. Derneğin mevcut ve geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanları, Yüksek İstişare Kurulu’nun doğal üyesidir. Genel kurul toplantısından başlamak üzere 3 yıl süre ile görev yapar. Istişare kurulu ilk toplantısında kendine 1 başkan, 1 başkan vekili ve 1 sekreter üye seçer. Kurul yılda en az iki defa başkanın davetiyle toplanarak konuları değerlendirir. Istişare kurulunun kararları istişare nitelikte olup yönetim kurulunu bağlanmaz.

 

MADDE:  28 | ORTAK HÜKÜMLER 

Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst, üste üç toplantıya yada özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları taktirde kurullarından ayrılmış sayılır. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asil üyeliğe çağrılır.

 

MADDE: 29 | GELİR VE GİDERLERDE USUL 

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

 

MADDE: 30 | ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen (30) Otuz gün içinde, yönetim kurulu tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri Mülki İdare Amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

 

MADDE: 31 | UZMAN DANIŞMANLAR :

1- Dernek amaç ve konularında yardımcı olmak,  dernek üyelerinin bireysel ve ortak sorunları ile özelliği olan konularda danışmanlık yapmak üzere geçici yada sürekli olarak hukuki, mali, ekonomik, halkla ilişkiler ve benzer alanlarda görev yapmak üzere atanan UZMAN  DANIŞMANLAR yönetim kurulunun gerek gördüğü konularda yönetim, denetleme ve kurulabilecek diğer konulara danışmanlık yaparlar.
2- Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde, Türk Çorap Sektörünün gelişimini sürdürebilmesi ve arttırabilmesi için kalifiye eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak  amacıyla  bir veya birkaç teknik elemanı İHKİB Hazır Giyim Meslek Lisesi Çorap Bölümünde uzman olarak görevlendirir veya bu konudaki önerilerini Dernek İktisadi İşletmesine bildirerek hizmetin sağlanması için gerekeni yapar.


MADDE: 32 | YÖNETİM VE HİZMET KOMİTELERİ :

Dernek  amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere geçici yada sürekli olarak en az üç kişiden oluşan hizmet komiteleri kurulabilir. Geçici komiteler dernek başkanı, sürekli komiteler yönetim kurulu kararı ile seçilirler.Yönetim ve hizmet komiteleri, yönetim, denetleme ve kurulabilecek diğer kurulların karar almalarına yada söz konusu kurula yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidirler.


MADDE: 33 | ŞUBELER , ŞUBELERİN KURULUŞU

Genel Kurul kararıyla, Dernek Yönetim Kurulu gerekli gördüğü il ve ilçelerde şube açabilir. Bu kurulca yetkili kılınan en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin bağlı bulunduğu en büyük mülki amirine yazıyla başvurulur. Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgahları ve uyruğu ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi şarttır.


MADDE: 34 | ŞUBELERİN ORGANLARI

Şube organları, 

a) Şube Genel Kurulu, 
b) Şube Yönetim Kurulu,
c) Şube Denetleme Kurulu'ndan ibarettir.


MADDE: 35 | ŞUBE GENEL KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Genel Kurul, Şube Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyeleri ile Merkez Genel Kurul delegelerini seçer. Seçim gizli oy,açık tasnifler yapılır. Şubeler olağan genel kurul toplantısını, dernek genel kurul toplantısından en az iki (2)  ay önce bitirmek zorundadır.


MADDE: 36 | ŞUBE YÖNETİM KURULU

Şube Yönetim Kuruluna, Şube Genel Kurulu tarafından 5 asil ve 5 yedek üye seçilir. Şube Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı bir sekreter ve bir muhasip seçer. Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından açılan şubeler, en geç 6 ay içerisinde kendi genel kurallarını toplarlar. Şube Yönetim Kurulu, başkan ya da en az üç üyenin çağrısı ile olağanüstü toplanır. Olağan toplantılar ise en az ayda bir yapılır. Herhangi bir yönetim kurulu üyesinin görevden ayrılması halinde kalan yedek üyeler seçilme sıralarına göre yönetim kuruluna çağrılırlar. Şube Yönetim Kurulları tüm çalışmalarını tüzük, Genel Kurul ve dernek Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.


MADDE: 37 | ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Şube yönetim kurulu başkanı, şube yönetim kurulu adına derneği temsil eder. Şube yönetim kuruluna başkanlık eder. Gerektiğinden şube yönetim kurulunun kararı üzerine yazılı veya sözlü olarak demeç verir. Şube genel kurulunca yapılan seçimi izleyen Otuz (30) gün içinde şube yönetim kurulu tarafından Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyeleri mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.


MADDE: 38 | ŞUBE BAŞKAN YARDIMCILARI

Şube yönetim kurulu başkan yardımcıları, yönetim kurulu başkanının verdiği görevleri yapar. Yönetim kurulu başkanının yokluğunda ona vekalet ederek her türlü görev yapar ve yetkilerini kullanır.


MADDE: 39 | ŞUBE DENETLEME KURULU

Şube denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler, kendi aralarından bir başkan seçer. Denetleme kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanarak, denetimlerini yapar. Toplantılara şube denetleme kurulu başkanı başkanlık eder. Toplantılara üst üste iki defa gelmeyen asil üyenin görevi sona erer. Üyeliği düşen asil üyenin yerine seçilme sıralarına göre ilk yedek üye asil üyeliğe getirilir.


MADDE: 40 | ŞUBE DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

a) Şube denetleme kurulu aşağıdaki görevleri yapar:
b) Şubenin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini bir yılı geçmeyen aralıklarla denetlemek ve eksik veya yanlış hususları şube yönetim kuruluna bildirmek,
c) Dönem içindeki şube hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir raporla şube genel kuruluna sunmak,
d) Gerekli hallerde şube genel kurulunu toplantıya çağırmak, Dernek şube yönetim kurulunun mali işlerle ilgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak,
e) Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak.


MADDE: 41 | OYLAMA

Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde, derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır; kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.


MADDE: 42 | DEFTER VE KAYITLAR:


A-DEFTER VE KAYITLAR:

Dernek ve derneklerin oluşturdukları üst kuruluşların tutacakları defter, muhasebe defteri, hesap ve kayıtları, mali durum ve faaliyet sonuçları ile  ilgili olarak;  Defter tutma esasları dernekler işletme hesabına göre tutarlar. Ancak,yıllık brüt gelirleri  500 Bin TL'yi (yıl içindeki belirlenen tutar) aşan dernekler, aşağıdaki koşulların gerçekleşmesini takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defterler tutarlar. Yukarıda belirtilen had her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerlenme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bir hesap dönemi brüt geliri 1.fıkrada belirtilen hadden % 20'yi aşan oranında fazla olursa veya arka arkaya iki hesap dönemi brüt geliri, 1.fıkrada yazılı hadde nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse işletme hesabı esasından bilanço esasına geçilir. İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler,belirtilen hadlere bağlı  kalmaksızın bilanço esasına göre defter tutabilirler. Bilanço esasına geçen dernekler yukarıda belirtilen hadlerin altına düşülse dahi bir daha işletme hesabı esasına dönemezler.

İşletme Hesabı Esasına tabii olan derneklerin;
Üye kayıt defteri, 
Karar defteri, 
İşletme hesabı defteri, 
Envanter defteri,


Bilanço Esasına tabii olan dernekler ise;  
Üye kayıt defteri, 
Karar defteri, 
Yevmiye defteri, 
Büyük defter, 
Envanter defteri, 
Bu defterlerin Dernekler Biriminden veya NOTER' den tasdikli olması zorunludur.


B- HESAP DÖNEMİ:

Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap Dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Yeni Kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralıkta son erer. Ayrıca, Hesap döneminde, o yılın ilk (4) ayı içinde bir önceki yıla ait Beyan Formu, Yönetim Kurulu tarafından doldurulup,imza altına alınmış iki adet Beyan Formu örneği,mahallin en büyük mülki amirliğine belirtilen süre içinde verilmesi zorunludur.


C- TASDİK ZAMANI :

Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekleri aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburîdirler.

-Öteden beri faaliyetine devam etmekte olanlar, defterlerin  kullanılacağı yıldan önce  gelen son ayda, 
-Yeni kurulan ve sınıf değiştirenler kurulma ve sınıf değiştirme tarihinde önce,
-Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar,bunları kullanmaya başlamadan önce tasdik ettirmeye mecburdurlar.


MADDE: 43 | DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri şunlardır;

a) Giriş ödentileri ; bir defaya mahsus olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir. 2018,2019,2020 yılı için 250,00-TL'dır. Yıllık aidat ödentisi; Yönetim Kurulu ile tespit edilir. 2018 yılı bütçe dönemi yıllık ödenti miktarı 750,00.TL. 2018 yılı bütçe dönemi yıllık 1.000,00. TL, 2020 yılı bütçe dönemi yıllık 1.000,00. TL olup yıl içinde iki eşit taksitte ödenir.
b) Kendi isteği ile derneğe başvurarak yapılan bağışlar ve aynı yardımlar.
c) Derneğin malvarlığından, amaç ve faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.
d) Diğer gelirler.
e) Makbuzlarla belli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak eşya piyangosu düzenleyerek toplanacak gelirler. Bu tür gelirlerin toplanmasında 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uyulması zorunludur.
f) Fesih edilen veya dağılmış sayılan diğer dernekler tarafından devredilecek taşınır ve taşınmaz mallar,kıymetli evrak,eşya ve nakitler.
g) Dernekçe tertiplenen balo,gezi,konser,müsamere,eğlence,temsil,yemek,çay piyango, sportif faaliyetler,folklor ve tiyatro gösterileri, konferans, kurs, pul, tebrik kartı, takvim, harita ve eşya gelirleriyle banka faizleridir. Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek için benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan alınan maddî yardımlar
h) Mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan elde edilecek aynî ve nakdî yardımlar. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.
i) Dernek amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için elde edeceği taşınır ve taşınmaz mallardan elde edeceği gelirler.
j) Dernek kasasında,Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmeliğin 12.maddesinde belirtilen tutardan fazla para bulundurulamaz.


MADDE: 44 | DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ 

Dernek gerek gördüğü her türlü borçlanma işleri ile ilgili konuları  Genel kurul kararı ile karar alır ve yönetim kurulu uygular.


MADDE: 45 | YURT DIŞINDAN YARDIM ALINMASI

Dernek bağlı bulunduğu mülki idare amirliğine önceden yazılı bildirimde bulunmak şartı ile yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayini ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankaların aracılığı ile alınması zorunludur.


MADDE: 46 | YURT İÇİNDE YARDIM VE İŞBİRLİĞİ

Dernek tüzüğündeki gösterilen amaçların gerçekleşmesinde kullanılmak üzere benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kuruluşlara yönetim kurulu kararı ile maddi yardımda bulunabilir.


MADDE: 47 | DERNEK İÇ DENETİMİ

Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirir. Ancak,Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından da iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur Dernek Tüzüğünde "dernek tüzüğüne göre" hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerin tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler halinde Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler de çıkarılabilir.

 

MADDE: 48 | GELİR VE GİDERLERDE USUL 

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.


MADDE: 49 | BASIMEVLERİNİN SORUMLULUĞU

Basımevleri, dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerini bastıktan sonra, bu belgelerin seri ve sıra numaralarını on beş gün içinde mülkî idare amirliğine bildirmek zorundadır.

 

MADDE: 50 | SANDIK KURMA

Dernek, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.


MADDE: 51 | DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ

Dernek,Üye sayısının 100 kişiden çok olması şartıyla dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütebilir. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.


MADDE: 52 | TEMSİLCİLİK

Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Derneğe üye olanlarda temsilci olarak görev yapabilir oy hakları saklıdır.


MADDE: 53 | PLÂTFORM OLUŞTURMA

Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilir veya oluşturulan platformlara katılabilir. 
Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.


MADDE: 54 | TAŞINMAZ MAL EDİNME

Dernek, genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Dernek,edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.


MADDE: 55 | DERNEKLERİN İZİNLE KURABİLECEĞİ TESİSLER

Dernek, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, eğitim, sağlık,kültür ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal açabilir. Bu tesislerin işletilmesi için mülkî idare amirinden izin alınması şarttır..


MADDE: 56  | TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği taleplerinin olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulması esastır. Tüzük, Genel Kurulca değiştirilir. Tüzük değişikliğine esas toplantının başlaması için Genel Kurulun yeterli çoğunluğu aranır. Birinci toplantıda Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu üyelerin 2/3'ünün oyudur. Birinci toplantıda 2/3 oranında üye toplantıya katılamadığı durumda tüzük değişikliği için ikinci toplantıda toplantıya katılan üyelerin 2/3'isinin kabul oyu ile tüzük değişikliği yapılır.


MADDE: 57 | FESİH VE TASFİYE

a) Dernek Genel Kurulu her zaman, Derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.
b) Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse ikinci defa toplantıya çağrılır,  bu çağrı üzerine toplanacak üyeler sayısı ne kadar olursa olsun,fesih konusunu görüşebilir. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
c)  Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir.
d)

izmit eskort mersin escort erotik hikayeler/p>

 Dernek fesholduktan sonra Derneğin bütün para ve malları benzer amaçla başka bir teşekküle veya vakfa devrolunur.
e) Tasfiye ve intikal Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu işlemlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.


MADDE: 58 | TÜZÜKTE AÇIKLIK OLMAYAN HALLER

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanununun konuya ilişkin hükümleri uygulanır.


MADDE: 59 | İşbu Tüzük 58 maddeden ibarettir.